Kategóriák
Hírek

Pályázat

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat pályázatot ír ki a
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
intézményvezetői munkakörének betöltésére

A munkahely és a beosztás megjelölése:
Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14.
intézményvezetői munkakör

Megbízás időpontja:
2021. április 1-jétől számított 3 év, 2024. március 31. napjáig.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári feladatok ellátása.
Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
Az intézményhez tartozik a Konyha szakfeladat, a feladatellátás külön telephelyen történik.

Megbízás feltételei:
könyvtári szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett a munkakörhöz szükséges végzettsége szerint
büntetlen előélet
magyar állampolgárság

Munkabér és juttatások: az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók.

A foglalkoztatási jogviszony időtartama: A foglalkoztatás jogviszonya határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló jogviszony. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állt, vagy új belépő esetén a megbízással egyidejűleg Mt. szerinti foglalkoztatásba kerül határozatlan időre – 3 hónap próbaidő kikötésével, könyvtáros alapmunkakörben.

Pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó részletes szakmai önéletrajzát
bruttó havi bér megjelölését
motivációs levelet
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)
az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá
megbízása esetén vállalja a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban:: EMMI rendelet) 4. §. (1) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint.

Pályázat benyújtási határidő: 2021. február 10. 16.00 óra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Menyhárt Anett jegyző nyújt a 06-70/442-3158-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TAPH/5291-1/2020., valamint a beosztás megnevezését: „Könyvtár Intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat az EMMI rendelet 6.§-a szerinti bizottság hallgatja meg, a kinevezés a Képviselő-testület hatásköre.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilváníthassa.

Kategóriák
Hírek

Kategóriák
Ajánló Hírek

Új könyvek